SADOS, s.r.o.


Prejdi na obsah

Návrh darovacej zmluvy

Dokumenty

D A R O V A C I A
Z M L U V A
Zmluvné strany :Darca ........................................................................................................................................
meno , priezvisko . nar. , rodné číslo , bydliskoObdarovaný : SADOS, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
So sídlom : Námestie osloboditeľov 81, 071 01 Michalovce
IČO : 36 701 157
Zapísaná v obchodnom registri OS Košice I., Oddiel : Sro, vložka číslo : 18974/V
zastúpená Mgr. Ľubicou Harvanovou - konateľkou


uzavreli v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka túto darovaciu zmluvu.


Čl. I.

Predmet zmluvyHnuteľná vec ..........................................................................................................................
popis veci , výška finančného príspevku


Čl. II.1. Darca daruje ( obdarovanému ) ....................................................... predmet zmluvy
........................................................ do výlučného vlastníctva.
2. Obdarovaný s vďakou od darcu prijíma dar uvedený v čl. II. ods. 1. tejto zmluvy.Čl. III.

Hodnota daru


Hodnota daru ( finančného príspevku ) predstavuje v peňažnom vyjadrení....................Sk.

Čl. IV.

Účel


Darca daruje predmet zmluvy obdarovanému ____________________________________
ako právnickej osobe na území Slovenskej republiky za účelom financovania sociálnych služieb a to konkrétne ________________________________________________________
v zmysle ustanovenia § 12 ods. 10 zákona č. 366 / 1999 Z. z. o daniach z príjmov.

Čl. V.

Osobitné ustanovenia


1 . Podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru , ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak , že tým hrubo porušuje dobré mravy.
2. Obdarovaný vyhlasuje , že mu je známy technický stav predmetného daru , alebo účel použitia finančného príspevku.

Čl. VI.

Záverečné ustanovenia


1. Právne účinky tejto zmluvy nastávajú dňom podpísania tejto zmluvy a zároveň odovzdania a prevzatia darovanej veci zmluvnými stranami .

2. Predmet darovania je oslobodený od dane z darovania v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 318 / 1992 Zb. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

V Michalovciach, dňa _________________________


________________________________
darca

________________________________
obdarovaný


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu